Privacy beleid bescherming persoonsgegevens


Bescherming van uw privacy

 

Voetzorg Nicole Tellings hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze  Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voetzorg Nicole Tellings houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
  • Wij zijn verantwoordelijk voor de (juiste) verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u naar aanleiding van deze Privacy policy nog vragen en/of opmerkingen heeft, neemt u dan gerust even contact met ons op (medischpedicure.nicole@ziggo.nl).


Toestemmingsformulier Persoonsgegevens

Download
AVG Nicole (3).pdf
Adobe Acrobat document 539.5 KB